Песимизмът е светоглед, начин на възприемане на света – да се вижда всичко откъм черната, неприятната страна, винаги да се очаква лош нежелателен развой на събитията, че ще се случи нещо лошо.

  Песимистичното състояние на духа включва песимистичните мисли и чувства:

  • потиснатост
  • мрачно настроение
  • апатия
  • отчаяние
  • неувереност
  • ниска самооценка

  Песимистичната нагласа е очакването в бъдеще да ни се случи и да изживеем нещо лошо. Причината за песимистичното мислене е неувереността в себе си, ниската самооценка и самочувствие; разочарованията, неуспехите,загубите в живота, неприятните въздействия от заобикалящата среда и др. Депресията е състояние на крайно песимистично мислене, апатия,нежелание за работа, неработоспособност.

  Песимистът е неуверен човек с ниска самооценка. При неуспех счита, че той е причината за това, защото е неспособен, и изпада в отчаяние, апатия или депресия с дни, седмици, месеци и повече.

Много е важно отношението към грешките и недостатъците ни. Може да оценяваме някоя постъпка или мисли в миналото като погрешни, но това не означава, че трябва да се ненавиждаме, да се критикуваме безпощадно. Трябва да анализираме случая и да достигнем до истинската причина  за грешките: незнание, външни влияние, слаб контрол върху чувствата и т.н., да си направим правилни изводи и поуки и да извършим положителни промени в мисленето, характера и поведението си.

Като цяло трябва да има положително отношение към себе си, въпреки слабите страни на характера и грешките. Ние можем да повишим самочувствието и самооценката си, а от там да ликвидираме неувереността и да я трансформираме в увереност, а песимизма – в оптимизъм чрез следните методи:

  • непрекъснат самоконтрол върху мислите и замяна на отрицателните мисли с положителни;
  • отстраняване на факторите, съдействащи за песимистична настройка, включително радикални промени в живота;
  • замяна на песимистичните чувства с оптимистични.


Вашият коментар