Конфликтите (противоречия на убеждения и интереси) в обществения и личния живот са източник на лошите чувства (безпокойство и гняв) и затова трябва да ги избягваме, а след като възникнат, да ги разрешаваме навреме.

Причината за конфликтите са най-вече лошите качества на хората: егоизъм, прекалена самоувереност и високо мнение за себе си, властолюбие, презрение, неуважение към другите, невъзпитание.

Конфликт съществува при следните условия:

  • две страни имат противоречиви убеждения и интереси;
  • когато двете страни считат своите интереси за несъвместими и наглед неразрешими;

За разрешаване на конфликтите трябва да се предприемат следните стъпки:

  • да се изведе конфликта на повърхността, т.е. да се дефинират и поставят проблемите за решаване;
  • двете страни да покажат желание да решат проблема, конфликта;

Разкриването на конфликта означава формулиране с неутрални термини и признаването му като взаимен проблем и на двете страни.

Конфликтите биват относно:

  • факти и данни;
  • процеси и методи – хората имат еднакви цели, но се различават по това как искат да ги постигнат.

Разликата във възгледите или принципите създава най-трудно разрешимите конфликти. В такива случаи хората или трябва да направят отстъпки или всеки да запази мнението си.

Съществуват три начина за ефективно решение на конфликтите.

  1. Да се създаде атмосфера на взаимен интерес и сътрудничество с опонента, а не на съперничество.
  2. Да се определи кръгът на реалните проблеми – да не се изпада в безсмислен спор, а страните да се съсредоточат за решаване на реалните проблеми; да се разберат интересите, желанията, потребностите на всеки и да се обявят за обсъждане; да се изучи положението на опонента и да му се влезе в положение.
  3. Да се намерят решения, изгодни за двете страни. Да се обмислят и набележат варианти за решение на проблема и да се избере решение, възможно най-изгодното и за двете страни.

Хората да се съсредоточат върху интересите, а не върху ползите.

Конфликтите могат да бъдат: конфликти в работата и в междуличностните отношения; конфликти с най-близките хора: в семейството, с приятелите, с любимия, разводи, нещастна любов и др.

По време на решаване на конфликта трябва да се запази емоционален самоконтрол. Да се прояви умение да се овладяват лошите емоции: яд, страх, обиди и да се запази коректно и учтиво отношение към партньорите.

Ефективното разрешение на конфликта предполага: уважение, премисляне и сътрудничество. Да се отнасяме един с друг като партньори, а не като противници. Хората трябва да обсъждат разногласията заедно, а не да се стремят да надхитрят и да излъжат другия.Вашият коментар