Училище за родители

Разяснението допринася за по точното осмисляне на нормите и образците на поведение от децата.

Упражняването е метод за организирано , целенасочено и съзнателно повторение на определени положителни действия. Успешно се прилага при изработването на културни и здравно-хигиенни навици.

Наказанието цели да коригира негативно поведение и навици у децата. Това е метод със силен отрицателен емоционален заряд и трябва да се прилага рядко , като се спазват следните условия;

То трябва да е съобразено с възрастта , индивидуалните особености и пола на детето;

Да е заслужено и справедливо , след точен анализ на ситуацията , дешифриране на мотивите , на отзвука у детето и тогава да се прецени необходимо ли е и в каква форма да се приложи . Да се обясни причината на детето;

Да се налага спокойно, с уважение към детската личност. Трябва да се даде възможност на детето да излезе с достойнство от създалата се ситуация;

Физически наказания не бива да се прилагат , защото разрушават емоционалните връзки и водят до социално – нравствени деформации на съзнанието и поведението;

Да не се допуска нервнопсихическо затормозяване , депресия и фобии у децата , които се предизвикват , чрез физически и психически насилия;

Наказанието да се употребява като лекарство рядко и дозирано;

Подходящи форми за наказания са: лишаване от телевизия, компютър, гостуване и разходка с приятел и други от този вид, но не и лишаване от обич;

Във възпитателната стратегия на семейството могат да намерят място беседата , убеждаването, внушението и др.

Родители запомнете, че щом веднъж самочувствието на едно дете започне да расте , ще забележите, че и постиженията му порастват, но още по- важно е, че животът му доставя все по- голяма радост.Вашият коментар